Všeobecné smluvní podmínky provádění díla
které ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění (dále též „Občanský zákoník) určují část obsahu smlouvy o dílo č. …

I. Základní ustanovení

 1. Všeobecné smluvní podmínky provádění díla (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí výše uvedenésmlouvy o dílo (dále jen „SOD“).
 2. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto VSP.II. Práva a povinnosti zhotovitele ve vztahu k předmětu díla
 1. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Zhotovitel bere na vědomí, že změny jsou ze strany objednatele v průběhu díla vyhrazeny a zhotovitel je povinen tyto změny provést. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních povinností zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. Pokud dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění nebo budou takové, které zhotovitel z předaných podkladů v době uzavření smlouvy nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání o více/méně pracích těchto VSP.
 2. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že nebyly součástí předané projektové dokumentace a byly objednatelem odsouhlaseny. Totéž platí pro odchylky a doplňky smlouvy, které jsou nutné na základě zákonných a úředních ustanovení, předpisů a nařízení vydaných po podpisu příslušné SOD.
 3. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud tato rozhodnutí byla zhotoviteli předána zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska.
 4. Rozsah díla, změny rozsahu, vícepráce.
  a) Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem ve stavebním deníku. Stavební deník je povinen vést zhotovitel. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn za objednatele činit pouze zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace díla nebo odsouhlasování daňových dokladů, uvedený ve smlouvě.b)  V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen do 5 dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění veškerých změn, méněprací a víceprací, které lze zatřídit do kalkulačních položek obsažených v odsouhlaseném jednotkovém rozpočtu (příloha č. 2 ke smlouvě), bude provedeno jednotkovými cenami této kalkulace.Případné položky změn, méněprací a víceprací, které nelze zatřídit do kalkulačních položek obsazených v odsouhlaseném rozpočtu, budou oceněny dle normativní základny URS v příslušné cenové úrovni, a to před provedením těchto prací a změn.

  Změny, které nelze předem specifikovat z hlediska jejich rozsahu nebo pracnosti, budou zhotovitelem účtovány objednateli pomocí předem dohodnuté hodinové zúčtovací sazby.

  V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu je toto odsouhlasení závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje potvrdit dodatek smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem.

  Cenu lze měnit pouze na základě uzavřeného písemného dodatku ke smlouvě, jinak platí, že strany nejsou změnou ceny vázány.

  c)  Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10 % smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.

  d)  Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, zápisem v deníku víceprací.

  e)  Vícepráce musí být účtovány samostatným daňovým dokladem.

 1. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodů II.3. a II.4. těchto VSP ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jiným zhotovitelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody a nezaniká tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla povinnost zhotovitele nést záruku za jakost díla jako celku.
 2. Zhotovitel je povinen účastnit se schůzek /kontrolních dnů na stavbě, které svolává písemně zástupce objednatele ve stavebním deníku, případně elektronickou poštou a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo.


  III. Opatření objednatele v případě neplnění smlouvy ze strany zhotovitele:

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může dát příkaz k přerušení prací v případě, že neodstraněné závady zásadním způsobem ohrožují jakost díla jako celku, neodsouhlasí nekvalitně provedené práce jako uskutečněné pro účely výkazu provedených prací; rovněž může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

a)  Zhotovitel je v prodlení delším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku díla, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení.

b)  Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.

c)  Přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě.

d)  Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na jakost provedení díla (viz smlouva, projekt a platné normy vážící se k plnění díla).

e)  Vpřípadě nedodržení termínu – milníku je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na pronájmy mechanizace a dalších pomůcek a vybavení potřebných k realizaci díla (v případě, že mechanizaci a pomůcky poskytuje objednatel).

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané jakosti a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezanikají práva objednatele z vadného plnění, ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, ani nejsou dotčeny jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy či právních předpisů, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v tomto ohledu platí v plném rozsahu i o jakýchkoliv dílčích povinnostech zhotovitele.

 1. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní garance nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.
 2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého porušením smlouvy ani práva na smluvní pokutu. Ukončí-li zhotovitel v rozporu se zákonem nebo smlouvou plnění svých povinností, čímž zmaří splnění díla (zejména tím, že se protiprávně pokusí jednostranně ukončit smlouvu), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla (bez DPH). Po odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové postoupení by bylo neplatné.
 3. Mimo případy dle § 2002 Občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:
  a)  zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník
  b)  bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele
  c)  hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
  d)  nepřevzetí staveniště nejpozději do 5 dnů od vyzvání objednatelem;
  e)  nezahájení prací na díle do 7 dnů od převzetí staveniště;
  f)  prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na kontrolních dnech;
  g)  realizace díla nebo jeho části subdodavatelem zhotovitele, který nebyl schválen objednatelem;
  h)  použití předaných podkladů k jiným účelům, než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo v těchto VSP nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednateli;
  i)  realizace díla osobami, které nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
  j)  porušení předpisů BOZP, PO a OŽP;
  k)  svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo termínu plnění díla;
  l)  opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto VSP.

 

 1. Zanikl-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním věci průkazně obohatil. Zhotovitel nemůže požadovat úhradu ceny věcí, které účelně opatřil, ale které se dosud nestaly součástí zhotovované věci. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele, a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení.
 2. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteroukoli osobu, jejímž chováním je ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi.


  IV. Povinnosti zhotovitele:

 3. V průběhu prací zhotovitele musí být na staveništi trvale přítomen odpovědný zaměstnanec
  zhotovitele (dále jen „stavbyvedoucí“).
 4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. I při odsouhlasení subdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako by dílo prováděl sám.
 5. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých zaměstnanců pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese (vazači, jeřábníci, svářeči, obsluhy VZV, stavebních výtahů, obsluhy stavebních strojů a zařízení apod.). Před započetím prací předá zhotovitel objednateli kopie kvalifikačních průkazů. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě, které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.
 6. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, jakosti a termínech podle smlouvy o dílo a těchto VSP.
 7. Zhotovitel přebírá zodpovědnost za přebraný materiál dodávaný objednatelem. Převzetí materiálu,
  jeho kvalitu, množství a kompletnost stvrzuje svým podpisem do stavebního deníku.
 8. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci, kteří vstoupí na stavbu, měli identifikační visačku s podobenkou nebo jiné objednatelem určené označení, které na konkrétní jména vydá objednatel, a to za úhradu. Označení bude viditelně umístěno na pracovním oděvu.
 1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi reflexní vestu, ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat výhradně prostředky pro sestup a výstup určené pro časté používání (kategorie profi). Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí objednatele (např. při provádění dokončovacích prací v interiérech). O udělení výjimky musí být učiněn písemný zápis ve stavebním deníku.
 2. Vždy, když budou na stavbě probíhat práce zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahájení prací informovat písemně objednatele v kanceláři stavby (či zápisem ve stavebním deníku) o aktuálním počtu svých zaměstnanců přítomných na stavbě na podkladě jmenného seznamu předaného při zahájení díla.
 3. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení.
 4. Zhotovitel je povinen ochránit veškerá stávající zařízení a vybavení objektu včetně instalací ve stěnách. Pokud dojde k poškození těchto zařízení, je zhotovitel povinen zajistit neprodleně odbornou opravu na své náklady; tuto povinnost nemá, způsobil-li poškození výlučně objednatel.
 5. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele ve věcech kontroly jakosti a souladu s projektovou dokumentací a uvedené ve stavebním deníku.
 6. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v účinném znění. Zhotovitel je povinen před započetím díla předložit seznam všech stanovených a pracovních měřidel, která v průběhu zakázky bude používat k měření. Rovněž se vyžaduje označení orientačních měřidel, která musí být prvotně kalibrována. Skončí-li v průběhu realizace díla platnost kalibrace nebo ověření měřidla, které je uvedeno na seznamu, je zhotovitel povinen toto měřidlo ihned stáhnout z používání a nahradit měřidlem jiným, které doplní do výše uvedeného seznamu. Při poškození měřidla, je zhotovitel povinen toto měřidlo okamžitě stáhnout z používání a následně odstranit ze stavby. Speciální měřidla, používaná zhotovitelem na stavbách, smějí používat pouze ti zaměstnanci zhotovitele, kteří k tomu mají odborné znalosti nebo speciální zkoušky. Při jakékoliv poruše měřidla je zaměstnanec zhotovitele povinen okamžitě přestat měřidlo používat a zkontrolovat, zda nebylo vadné měřidlo již používáno na předešlá měření. Za předpokladu, že chyba měřidla již ovlivnila výsledky měření, je povinen svým podpisem potvrdit neplatnost předcházejících výsledků měření.
 7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali dobrou pověst objednatele.

  V. Znalost místa, projektu
  a technických návazností dodávek:

  1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. Zajištění dalších paré potřebných pro práce zhotovitele či pro vyhotovení projektu skutečného provedení zajistí objednatel na základě objednávky zhotovitele a to za úhradu. Zhotovitel smí podklady, které mu byly předány objednatelem, použít výhradně pro plnění smlouvy. Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím objednatel

  2. Zhotovitel je povinen do uzavření smlouvy o dílo prověřit a přezkoušet předané podklady a oznámit písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, i když jsou v souvislosti s ostatními pracemi, dodávkami, zařízeními a výkony, spolu s písemnými návrhy k odstranění zjištěných vad. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo je povinností zhotovitele prověřit předané podklady do 10-ti dnů po jejich převzetí. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit z předaných podkladů.

  Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na nedostatky v předaných podkladech učinit, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a odpovídá za to, že provede všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení díla.

3. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a výkonů o stavu již realizovaných dodávek a prací na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí a jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámit objednateli ve stavebním deníku spolu s návrhem na jejich odstranění. Zhotovitel odčiní veškeré újmy, které vzniknou opomenutím této povinnosti. Zhotovitel není oprávněn později namítat, že mu nebyly nedostatky předem známy, neboť je jeho povinností všechny tyto skutečnosti předem zjistit.


VI. Základní dokumenty a doklady v průběhu díla:

 1. Zhotovitel předá objednateli 10 dnů před zahájením díla:
  1. a)  technologické postupy/technologické předpisy závazné pro prováděné práce;
  2. b)  plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP) na celou dobu provádění díla.
 2. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla:`
  a)  písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do 2 pracovních dní od jejich provedení, vč. konstrukcí před zakrytím v závislosti na technologii provádění;
  b)  doklady o jakosti zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v účinném znění a souvisejícími právními předpisy;
  c)  nejpozději v den předání díla předá zhotovitel objednateli ostatní doklady nutné k řízení o předání a převzetí díla nebo jeho části.
 3. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště (pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti stanovené § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcí vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných subdodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný zaměstnanec objednatele. Jméno zaměstnance zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve smlouvě o dílo, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k uzavření smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, platí, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.


VII. Staveniště, protipožární zabezpečení, bezpečnost a ochrana zdraví:

 1. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu zaměstnanců předaném objednateli ve smyslu a za podmínek bodu IV.8 těchto VSP. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel není povinen k náhradě škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.
 2. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 3. Protokolárně předané staveniště (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště (pracoviště). Zhotovitel vyklidí staveniště (pracoviště) nejpozději v den převzetí díla objednatelem.
 4. Objednatel zajistí na své náklady povolení k užívání veřejných ploch a rozkopávkám na nich. Zhotovitel hradí cenu za delší než povolenou dobu užívání těchto ploch a případné majetkové sankce s tím spojené, bylo-li takové prodloužení užívání způsobeno porušením jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo povinností stanovených právními předpisy.
 5. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na předaném staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi, o případných stížnostech bude objednatele neprodleně písemně informovat.
 6. Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště zhotovitele a ponechané v užívání veřejnosti (např. chodníky pod lešením, podchody, přechody) budou bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění osvětleny dle příslušných předpisů. Jestliže se užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel po dohodě s objednatelem včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Po ukončení prací zhotovitel uvede veřejná prostranství a pozemní komunikace do původního stavu.
 7. Objednatel předá zhotoviteli podmínky, které stanoví vlastníci či správci inženýrských sítí na staveništi a na přilehlých, prováděním díla přímo dotčených plochách, a zhotovitel se zavazuje tyto podmínky respektovat.
 8. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi (pracovišti), výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Při odchodu zaměstnanců zhotovitele ze stavby, musí být denně každé staveniště (pracoviště) uklizeno. V případě neplnění uvedených povinností zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem.
 1. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů.
 2. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti:
  a)  dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění, a v předpisech prováděcích a souvisejících (zejm. zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), jakož i předpisy hygienické, požární a zajišťující ochranu životního prostředí;
  b)  zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů;
  c)  seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jiným újmám na zdraví;
  d)  upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů;
  e)  v případě provádění svářečských nebo jiných prací s otevřeným ohněm vydat písemný příkaz a dodržet potřebná požárně bezpečnostní opatření v souladu s vyhláškami MV č. 87/2000 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, a č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Příkaz před zahájením prací předloží zhotovitel na vědomí objednateli;
  f)  zajistit a dát k dispozici 24 hodin denně telefonní spojení na odpovědného zaměstnance zhotovitele, a to v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, pro případ mimořádné události.
  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu způsobenou provozní činností, stejně jako škodu způsobenou věcí použitou při plnění závazku ze smlouvy o dílo; této povinnosti se nemůže zprostit.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude prováděno pouze zaměstnanci, kteří mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla.
 4. V případě úrazu zaměstnance zhotovitele úraz vyšetří a sepíše o něm záznam zhotovitel ve spolupráci s odpovědným zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou osobou. Při vzniku pracovního úrazu nebo jiné mimořádné události při práci prováděné hornickým způsobem, pak podle příslušných báňských předpisů (zejména vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí v účinném znění, a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu) platí bezodkladná ohlašovací povinnost zejména příslušnému vedení stavby a zaměstnavateli postiženého a dále MO Policie, Inspektorátu bezpečnosti práce nebo Obvodnímu báňskému úřadu, OS Stavba, popř. dalším institucím (Hasičskému záchrannému sboru – při požáru, příslušné Hygienické službě – při ekologické havárii, apod.).
 5. Při provádění díla je dále zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v účinném znění a vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v účinném znění (a v případě prací prováděných hornickou činností vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, v platném znění).
 1. Zhotovitel je povinen vybavit všechny své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky podle povahy vykonávané práce a tito je musí při výkonu práce soustavně používat, ve smyslu § 104 zákoníku práce, a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
 2. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a OŽP ve smyslu NV č. 201/2010 Sb. a NV č. 495/2001 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, vše v účinném znění. O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož kopie bude předána objednateli před započetím prací.
 3. Práce ve výškách je zhotovitel povinen provádět v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, pouze zaměstnance, kteří splňují níže uvedená ustanovení:a) vplatnélékařsképrohlídce,majívýslovněuvedeno„schopenprácevevýškách“;b) jejichž prokazatelný doklad o proškolení a orientačním přezkoušení pro práce ve výškách není starší než 12 měsíců. Toto ustanovení se týká i zaměstnanců zhotovitele, kteří práce ve výškách řídí.

  Na vyžádání oprávněného zástupce objednatele je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelně doložit splnění těchto požadavků

 4. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí zhotovitel.
 5. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi (pracovišti) nepřebírá objednatel žádné záruky.
 6. Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi (pracovišti) působí více zhotovitelů a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem ke změně smluvních podmínek.
 7. Zhotovitel respektuje, že staveniště nesmí být používáno pro jakékoliv, byť i krátkodobé, ubytování osob.
 8. Objednatel zajistí pro zhotovitele:
  1. a)  Za úhradu vynaložených nákladů dodávku el. energie a vody dle naměřených hodnot pro staveniště. Způsob a ostatní podmínky měření hodnot budou objednatelem stanoveny v protokolu o převzetí staveniště. V případě, že nedojde při převzetí staveniště k dohodě o způsobu měření energií, uhradí zhotovitel objednateli paušální poplatek za úhradu vynaložených nákladů ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH).
  2. b)  objednatel současně vyúčtuje zhotoviteli 1,0 %

z ceny díla (bez DPH) za další služby spojené s užíváním zařízení staveniště (skladovací plochy, příjezdové komunikace, osvětlení, temperování, ostraha, apod.). Objednatel může během výstavby nařídit změnu polohy skladovacích prostor bez nároku zhotovitele na finanční úhradu nákladů spojených s tímto přemístěním.

Tyto náklady budou objednatelem přeúčtovány zhotoviteli a proveden zápočet s fakturami zhotovitele.

22. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout příslušnou změnu zápisem do stavebního deníku.

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS:

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré zákonné požadavky týkající se životního prostředí a správních rozhodnutí, které se vztahují k dané stavbě a jsou stanovené ve stavebním povolení, v realizační dokumentaci stavby a v protokolu o předání staveniště objednatelem.

 1. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách technologií a o použití nebezpečných látek nebo chemických přípravků na staveništi.
 2. Zhotovitel se zavazuje řídit se všeobecnými pokyny k zamezení ropné havárie a v případě jejího vzniku postupovat podle pokynů objednatele.
 3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit u veškeré techniky obsahující ropné látky po ukončení prací její odstavení na zpevněnou plochu zabezpečenou proti úkapům vanami nebo sorpčními rohožemi.
 4. Zhotovitel se zavazuje provádět na převzatém staveništi separaci odpadů dle jejich druhu, odpady ukládat do k tomu určených a označených shromažďovacích prostředků.
 5. Zhotovitel se zavazuje vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů

(včetně komunálních) a zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění a navazujících vyhlášek o odpadovém hospodářství.

 1. Zhotovitel se zavazuje při hospodaření s vodou dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v účinném znění a nevypouštět do kanalizace zvlášť nebezpečné látky bez povolení vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami (při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích v záplavových územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů) mít souhlas vodoprávního úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok.
 2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v účinném znění a při provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby.
 3. Zhotovitel se zavazuje předat při zahájení stavby objednateli tyto podklady:
  a)  soupis všech nepříznivých dopadů na životní prostředí, které mohou vzniknout z činnostíprováděných zhotovitelem na stavbě
  b)  konkrétní přijatá opatření k odstranění těchto nepříznivých dopadů na životní prostředí a osobyodpovědné za jejich realizaci
  c)  přehled nebezpečných látek, které použije na stavbě a kopie jejich bezpečnostních listůposkytovaných výrobcem
  d)  po dohodě s objednatelem havarijní plány

  IX. Náhradní materiály, kontrola prováděného díla:

1. Odlišné materiály a výrobky oproti projektové dokumentaci může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele ve stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Případná změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem ke smlouvě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem.

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k účasti na zkouškách dle bodu X.5 těchto podmínek.

X. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla:

 1. Dílo je samostatným celkem a bude předáno najednou.
 2. Zhotovitel není v žádné fázi prací na díle jeho vlastníkem, avšak až do jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
 3. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
 4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 7 pracovních dní před dokončením díla, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty (termínu dokončení díla). Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud mezitím bylo jeho dílo jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace a náhrady.
 5. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání díla. Jde zejména o tyto doklady:
  a)  Projekt skutečného provedení ve čtyřech paré a dvě vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči. Projektem skutečného provedení se rozumí aktuální projekt pro provedení stavby, v němž budou odborně zakresleny případné dokladované odchylky skutečného provedení díla od projektu pro provedení stavby. V případech, kdy pro velké množství změn by ručně opravený výkres byl nepřehledný, bude zpracován zhotovitelem výkres nový. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu oprávněné dle této smlouvy.
  b)  Všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti“ díla, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal.
  c)  Provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních.
  d)  Návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení).
  e)  Záruční listy výrobků a zařízení.
  f)  Doklady o zaškolení obsluhy.
  g)  Geodetické zaměření provedeného předmětu díla.
  h) Ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.
 1. Pokud se zjistí při přejímce stavby jako celku investorem či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku investora či příslušného orgánu.
 2. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo nebo souvisícími dokumenty bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel má tři dny na provedení nápravy, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla, a to s důsledky stanovenými v čl. XII. 2 VSP.
 3. Objednatel má práva z vad, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
 4. Práva objednatele z vad díla stanovená Občanským zákoníkem nejsou tímto dotčena.
 5. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.
 6. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či mu nevadí a nebrání provádění návazných prací. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
 7. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

  XI. Pojištění:

  1. Zhotovitel se zavazuje, že do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předloží objednateli originál či kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a s pojistným plněním minimálně ve výši ceny předmětu díla zhotovitele bez DPH, dle čl. 2. smlouvy min. však 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod uvedenou částku.

  2. Zhotovitel je povinen pojistit stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla.

XII. Smluvní pokuty:

 1. V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti penalizovatelným milníkům vyjmenovaným ve smlouvě o dílo nebo vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací může objednatel uplatnit proti zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené ve smlouvě o dílo.
 2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle smlouvy a jeho předáním, objednateli uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené ve smlouvě o dílo.
 3. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady nebo nedodělku z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
 4. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací (viz. bod VII.3 těchto VSP), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
 5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se započetím odstraňování vady reklamované v záruční době, nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
 6. V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ, a to i opakovaně.
 7. V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhůty uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a den prodlení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním technologického postupu, položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na objednatelem požadované změny předmětu díla ve smyslu bodu II.4. VSP, uhradí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ.
 9. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli včas potřebné doklady týkající se díla zhotovitele, které jsou nezbytné především pro kolaudační souhlas (čl. X. 6. VSP), či nevede řádně stavební deník, bude mu uložena pokuta ve výši 500,- Kč za každý případ, a to i opakovaně.
 10. Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP vytčené objednatelem ve stavebním deníku, u kterého zhotovitel nezjednal nápravu v tam uvedené lhůtě či na takový zápis nereagoval, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši až 0,5% ceny díla (minimálně však 1.000,- Kč) za každý případ, s ohledem na závažnost tohoto porušení, v případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami zhotovitele. Opakované porušování předpisů BOZ, PO a OŽP bude považováno za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
 11. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy objednatele a dále v případech, kdy objednatel oprávněně použije opatření specifikovaná v bodu III.1. VSP, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ.
 12. Jestliže zhotovitel i přes jedno napomenutí zapsané objednatelem do stavebního deníku nezajistí bezpodmínečné dodržování ustanovení bodu IV.8. VSP (hlášení přítomných na stavbě), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, při opakování 2.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení.
 1. Vedle práva na smluvní pokutu zůstává objednateli vždy též právo na náhradu újmy vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
 2. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na oprávněné splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
 3. Zaplacení pokut uvedených v bodech XII.1. až 3. nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.

  XIII. Jakost díla, záruky, odpovědnost za vady:

 1. Zhotovitel seznámí objednatele před zahájením díla se svým systémem jakosti (SJ) a předá objednateli jím požadované podklady o SJ.
 2. Zhotovitel umožní objednateli provést prověrku SJ v požadovaném rozsahu.
 3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v účinném znění) a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti.
 4. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutých ve smlouvě o dílo.
 5. Délka záruční doby je sjednána ve smlouvě o dílo. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká práv z vad díla a lhůt s nimi souvisejících.
 6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především, nemá-li vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy, opatřeními správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro podobný účel.
 7. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu. V případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, v termínu stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady a požadavkům a potřebám investora, resp. uživatele předmětu díla.
 8. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době do 3 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v nejkratší možné době. Jedná-li se o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vady do 24 hodin od uplatnění reklamace. Termín odstranění vad se stanoví samostatnou písemnou dohodou. Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
 9. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou zhotoviteli.
 10. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.
 11. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční doby nebo nezahájí-li její odstraňování v termínu dle těchto VSP, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady díla

v záruční době, nebo jeho části jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotýká záručních práv objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu dle bodu XII.5. za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování reklamovaných vad ve stanovených termínech je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, včetně smluvních pozastávek nebo je čerpat z bankovní garance poskytnuté zhotovitelem.