ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO REALIZACI INVESTORSKÉHO ZÁMĚRU

Všechny odkazy na zákonná ustanovení uvedená níže jsou vztažena ke stavebnímu zákonu, tj. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

O pořízení změny územního plánu rozhoduje podle § 6 odstavce 5 písmene a) zastupitelstvo obce a to buď z vlastního podnětu nebo na základě přijatého návrhu na pořízení. V případě návrhu na pořízení, jehož náležitosti upravuje § 46 a který se podává u obce, pro jejíž území se má územní plán pořizovat, je nutné si uvědomit, kdo je pro pořizování územního plánu příslušný, tj. kdo je pořizovatelem. 

Pokud obecní úřad obce, která hodlá pořizovat územní plán, splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24, je takový obecní úřad pořizovatelem (také § 2 odstavec 1 písmeno a) a současně § 6 odstavec 2). Pokud tomu tak není, je pořizovatelem obecní úřad obce s rozšířenou působností. Stejně tak to může být osoba splňující kvalifikační požadavky § 24, tzv. „Létající pořizovatel“. 

Návrhy na pořízení totiž obec předá pořizovateli, který posoudí úplnost návrhů a se svým stanoviskem je předloží zastupitelstvu obce, které rozhodne o pořízení územního plánu. (Poznámka: V dalších fázích procesu je často využíváno pojmu určený zastupitel. Jedná se o jednoho člena z řad zastupitelstva, který je zastupitelstvem určen ke spolupráci s pořizovatelem. Obecně lze říci, že tento zastupitel je informační spojnicí mezi pořizovatelem a zbylou částí zastupitelstva obce.) 

Podle § 47 pořizovatel provede doplňující průzkumy a zpracuje rozbory. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání změny územního plánu, které je jakousi kuchařkou pro zpracovatele (autorizovaného architekta) samotného návrhu změny územního plánu. Návrh zadání je projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, na jejich základě upraví návrh zadání a předloží jej zastupitelstvu ke schválení. 

(Poznámka: V zadání může být uveden požadavek na zpracování variant řešení změny územního plánu, stejně tak může být uveden požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. ) Podle § 50 pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu změny územního plánu na základě schváleného zadání. Pokud byl v zadání uveden požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pořídí pro obec pořizovatel i zpracování tohoto vyhodnocení. Obě dokumentace jsou pak projednávány. Jednak s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi formou společného jednání a jednak s veřejností formou doručení návrhu veřejnou vyhláškou (veřejnost se tedy společného jednání neúčastní). Pořizovatel předá veškerá uplatněná stanoviska a připomínky včetně projednávaného návrhu změny územního plánu krajskému úřadu pro účely vydání stanoviska z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje. Výsledky 

page1image6334784.png

projednání návrhu změny územního plánu vyhodnotí podle § 51 opět pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a následně zajistí případně potřebné upravení návrhu. Podle § 52 nařídí pořizovatel veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny územního plánu (a případného vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území). V této fázi je návrh projednáván se všemi (dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce, veřejnost) na veřejném projednání, které se vždy koná v příslušné obci a v rámci kterého je podle § 22 zajištěn i výklad zpracovatele návrhu změny územního plánu (tedy autorizovaného projektanta). Výsledky projednání vyhodnotí podle § 53 opět pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem. Dále zpracují návrh rozhodnutí o námitkách (uplatněných v rámci veřejného projednávání) a návrh vyhodnocení připomínek (uplatněných v rámci společného i veřejného projednávání). Tyto návrhy zašle dotčeným orgánům a krajskému úřadu pro účely uplatnění stanovisek. Následně zajistí případně potřebné upravení návrhu. V této fázi také nastává důležitá situace: v případě, že návrh bude na základě veřejného projednávání upravován, je nutné, aby pořizovatel vyhodnotil, zda je předmětná úprava podstatná či nikoliv. Pokud by byla podstatná, zajistí pořizovatel stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny a stanovisko orgánu SEA (= krajský úřad, který vyhodnotí potřebu zpracování vlivů na životní prostředí). Pak podle § 53 odstavce 2 pořizovatel nařídí konání opakovaného veřejného projednání, které má obdobný postup jako veřejné projednání předchozí. Jen návrh změna územního plánu (a případné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) se projednává v rozsahu úprav provedených po posledním veřejném projednání. Není tak možné uplatnit kupříkladu námitku k části změny územního plánu, která nebyla po veřejném projednání upravována. Opakovaných veřejných projednání tak může být i více. 

Podle § 53 odstavce 4 pořizovatel provede přezkum souladu. 

Podle § 54 pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh na vydání změny územního plánu. Zastupitelstvo předložený návrh buď vydá nebo zamítne nebo vrátí zpět pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání.
V případě změny územního plánu je následně nutné podle § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámit veřejnou vyhláškou obsah vydané změny územního plánu. Patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá změna územní plán účinnosti. 

V případě změny územního plánu je následně nutné podle § 55c doručit změnu územního plánu včetně úplného znění územního plánu po vydání této změny veřejnou vyhláškou (kompletní tisk dokumentace v rozsahu změny). Dnem doručení změny a úplného znění nabývá změna účinnosti. 

page2image6690624.png

Závěrem lze tedy uvést shrnutí v bodech: 

page3image8961472.png page3image8961680.png 

page4image8952320.png page4image8952528.png page4image8952736.png

Územní plán vzniká poměrně dlouho, celý proces trvá 2-3 roky. Územní plán nenahrazuje územní rozhodnutí ani stavební povolení,
vlastně obojímu předchází.
Velmi důležité je, že vydaný územní plán je závazný pro změny ve využití území, což může být například změna z orné půdy na obytnou, rekreační,
průmyslovou zástavbu. Stavební úřad smí vydat územní rozhodnutí či stavební povolení jen v souladu s územním plánem. 

Pořizovatel 
Pořizovatelem zpravidla bývá pracovník tzv. „úřadu územního plánování“, tedy obecního úřadu „obce s rozšířenou působností“. Ten pořizuje územní plán bezplatně a nemůže obec odmítnout, může však z důvodu velké vytíženosti pořizování odložit. Obec se dál může rozhodnout pro „létajícího pořizovatele“, ten však pořizuje územní plán za úplatu. Pro vykonávání této profese je potřeba mít „osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti v územním plánování“, příslušné vysokoškolské vzdělání a potřebnou praxi. 

zpracoval
Josef Průša v.r.
létající pořizovatele spol. PolygonTech s.r.o. 

Zdroj textu: získané informace z praxe a volně dostupné výkladové materiály publikované na odborných internetových stránkách