ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů. Územní plánování řeší využití území a zásady jeho uspořádání.
Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. S ohledem
na ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání zastavěného území. Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů.
Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, jehož podstatou je vyvážený vztah mezi
životním prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností společenství obyvatel.

SLUŽBY

Zaměstnáváme osobu splňující kvalifikační požadavky podle § 24 stavebního zákona. Jako pořizovatel dohlíží na legislativní stránku procesu pořízení
územního plánu, nebo jeho změny. Součástí smlouvy je kontrola věcné stránky obsahu územního plánu nebo změny, jsme oponentem
projektanta/architekta a budoucích investorů. Projednání územního plánu nebo jeho změny lze zajistit efektivněji a v kratším časovém intervalu než
úřad územního plánování.
Vědomosti a dlouholetá praxe pořizovatele slouží ke kvalitnímu vedení celého procesu, poskytnutí odborné pomoci v jakékoliv fázi a v neposlední řadě
ke správnému rozhodování zastupitelstva obce:

 • ve spolupráci s obcí zajišťujeme podklady pro zpracování doplňkových průzkumů a rozborů

 • na základě zpracovaných průzkumů a rozborů vypracujeme a zajistíme schválení zadání územního plánu, nebo jeho změny

 • po předání návrhu územního plánu projektantem/architektem zajistíme jeho projednání s dotčenými orgány a návrh vyhodnotíme

 • zajistíme veřejné projednání návrhu územního plánu nebo změny

 • vypracujeme podklady a materiály potřebné pro vydání územního plánu nebo změny zastupitelstvem obce

NABÍZÍME PRO MĚSTA A OBCE

 • pořízení územního plánu (zajištění výběru zpracovatele/architekta, časové a finanční řešení, popř. zajištění dotace)

 • pořízení změn územního plánu.

 • aktualizace územního plánu (zpráva o uplatňování územního plánu)

 • vyhodnocení využití zastavitelných ploch (§ 55 SZ)

 • spolupráce na rozvojových dokumentech, podkladech

NABÍZÍME PRO INVESTORY A VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ

 • analýza možností využití pozemků a nemovitostí (územní a prostorové vazby, vyhledání vhodných ploch, zhodnocení)

 • pořizování změny územního plánu

V součinnosti s našimi stálými partnery lze zajistit zpracování územních plánů a jejich změn, územních studií, urbanistických studií apod.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

Zpráva o uplatňování ÚP Františkovy Lázně.
více zde

Změna č. 1 ÚP Františkovy Lázně.
více zde

Hmotová a prostorová studie Hotel Maria (Františkovy Lázně),
včetně posudků k prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku.

DÁLE NABÍZÍME

 • poradenskou činnost v oboru územní plánování a stavební řád

 • inženýrskou činnost

 • základní technickou a projekční činnost

 • práce s geografickými informačními systémy

ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE – POŘIZOVATEL

Pořizovatelem zpravidla bývá pracovník tzv. „úřadu územního plánování“, tedy obecního úřadu „obce s rozšířenou působností“. Ten pořizuje územní
plán bezplatně a nemůže obec odmítnout, může však z důvodu velké vytíženosti pořizování odložit. Obec se dál může rozhodnout
pro pořizovatele „soukromníka“, ten však pořizuje územní plán za úplatu. Pro vykonávání této profese je potřeba mít „osvědčení zvláštní odborné
způsobilosti pro správní činnosti v územním plánování“, příslušné vysokoškolské vzdělání a potřebnou praxi. Pro pořizovatelskou činnost je podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nutná odbornost, která se získává
splněním kvalifikačních požadavků (§ 24 stavebního zákona).
Splnění těchto požadavků může zajistit dvěma způsoby – buď osobu, která kvalifikační požadavky splňuje, zaměstná, nebo s ní uzavře smlouvu
o pořízení územně plánovací dokumentace.

ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE – LÉTAJÍCÍ POŘIZOVATEL

Pořizovatel, který není úředník, ale dělá „na sebe“ nebo jako zaměstnanec právnické osoby. Může pořizovat územní plán jakékoli obce (není omezen
územní působností). Pořizuje územní plány za úplatu. Musí mít náležitou praxi a odbornou způsobilost.
Dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), může obecní úřad,
který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti pořizovat územně plánovací dokumentaci
(územní plán a jeho změny, regulační plán a jeho změny).

JAK VZNIKÁ ÚZEMNÍ PLÁN

Pořízení nového územního plánu nebo jeho změny je poměrně časově náročný a složitý proces, trvá přibližně 2-3 roky. Zpracování územního plánu nebo jeho změny zpravidla probíhá následovně:

 • 1. doplňující průzkumy a rozbory – zpracovává projektant/architekt

 • 2. zpracování, projednání a schválení zadání – zpracovává pořizovatel/létající pořizovatel

 • 3. návrh územního plánu pro projednání (někdy včetně tzv. SEA) – zpracovává projektant/architekt

 • 4. společné jednání s dotčenými orgány, úpravy návrhu – zajišťuje pořizovatel/létající pořizovatel, úpravy zpracovává projektant/architekt

 • 5. veřejné projednání, úpravy návrhu – zajišťuje pořizovatel/létající pořizovatel, úpravy zpracovává projektant/architekt

 • 6. vydání návrhu – zastupitelstvo obce

Do jednání o územním plánu několikrát vstoupí „dotčené orgány“, které dbají dodržování zákonů spadajících do jejich kompetence.
Do procesu vstupuje i veřejnost, neboť k územnímu plánu se může vyjádřit kdokoli, koho se řešení dotýká, tedy například občané, vlastníci, investoři, občanská sdružení, ale též „zástupce veřejnosti“ a „oprávněný investor“ (pojmy stavebního zákona).

KONTAKT


Josef Průša
pro věci technické
létající pořizovatel spol. PolygonTech s.r.o.

T +420 608 415 857
E prusa@polygontech.cz

odkaz na postup změny Územního plánu zde